Ευρετήριο Άρθρου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Λέσχης.  Απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη της και καθορίζει το έργο του Δ.Σ., τον τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής του και αποφασίζει τελεσίδικα για κάθε θέμα που απασχολεί τη Λέσχη. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των μελών :
    α. Ο απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος που πέρασε.
    β. Η υποβολή της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
    γ. Ο προϋπολογισμός του επομένου έτους.
    δ. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ. ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.
    ε. Αρχαιρεσίες ανά τριετία.

Άρθρο 9ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται οσάκις παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ.. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που θα περιέλθει εγγράφως η αίτηση στο Δ.Σ., να καλεί την Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.

Άρθρο 10ο
Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία. Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το Δ.Σ., ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει εναλλακτικά με e-mail  ή SMS.

Άρθρο 11ο
1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη ημερομηνία σύγκλισης τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
2. Η Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών, εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα πρακτικά.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφολέκτες εγκρινομένους από την Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων, στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

Άρθρο 12ο
1. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία αμέσως και συνεχίζεται, αν χρειασθεί, μέχρι να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες εκλογής, θέματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ και γενικά προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική.  Κάθε άλλη ψηφοφορία για διάφορα θέματα γίνεται με ανάταση των χειρών, εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά από τη Συνέλευση.  Ψηφοφορία με βοή είναι άκυρη.
3. Για κάθε ΓΣ τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και δύο ψηφολέκτες όταν έχει εκλογές.

Άρθρο 13ο
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ ενεργούνται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική ΓΣ, ή σε έκτακτη σε περίπτωση παραίτησης των μελών του ΔΣ, ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις.  Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη της Λέσχης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.
2. Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και δύο (2) ψηφολέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 14ο
1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη της Λέσχης.  
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φάξ ή e-mail) στον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων της Λέσχης (εφόσον υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της ΓΣ συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο από τα παρόντα μέλη της ΓΣ.
3. Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) μέλη, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

Άρθρο 15ο
1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο σφραγισμένο από την Λέσχη, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων χωριστά για το ΔΣ και την ΕΕ.  
2. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι πέντε (5) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτίμησης θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.
3. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος της Λέσχης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος.
4. Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό όπου αναγράφονται αριθμητικά οι ψηφίσαντες αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι.
5. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα.
6. Η εφορευτική επιτροπή ανακυρήσσει ως εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ, αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για την ανάδειξη του εκλεγέντος διεξάγεται κλήρωση.
7. Αρχαιρεσίες, εφόσον αποφασισθεί από ΓΣ και καθορισθεί σχετική διαδικασία που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, δύνανται να διεξάγονται και με ηλεκτρονικό τρόπο ή επιστολική ψήφο, αρχής γενομένης από τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν μετά τη σχετική απόφαση της ΓΣ.