Ευρετήριο Άρθρου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο
1. Η Λέσχη διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών, από ειδικό πίνακα-ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 14.
2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται κατά σειρά οι επτά (7) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και οι τρεις, επόμενοι, κατά σειρά υποψήφιοι, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.  Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη. Είναι δυνατή η αποζημίωση εξόδων κινήσεως, εφόσον μέλη του ΔΣ ή της Λέσχης κινηθούν με απόφαση του ΔΣ, για διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στους σκοπούς της Λέσχης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών μετά την εκλογή του, συνέρχεται και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και συγκροτείται σε Σώμα.
4. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτής, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμού πληρεξουσίου, σε περιπτώσεις που απαιτούνται τέτοιες ενέργειες.
6. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθενται μελέτες θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς της Λέσχης,  σε επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση επίβλεψή του.
7. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της ΓΣ.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστο τρία (3) μέλη του.  Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση γίνεται από τον Πρόεδρο και σ’αυτήν αναφέρονται και τα προς εξέταση θέματα.
9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι νόμιμες εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα  (4) μέλη, και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις.  Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
10. Ως παρόν θεωρείται μέλος ΔΣ που συμμετέχει με ηλεκτρονικό τρόπο (πχ SKYPE, τηλεδιάσκεψη κλπ).