Ευρετήριο Άρθρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 17ο
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Λέσχη σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Λέσχης στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί τον λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλεί κάθε μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του προς την Λέσχη. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Λέσχης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της Λέσχης για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., με την συνυπογραφή του Ταμία του Δ.Σ., εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., έχει την Ανώτατη Εποπτεία της Λέσχης, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον της, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν απουσιάζοντα αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκλείψεως ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου.