Ευρετήριο Άρθρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 18ο
Ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου.  Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να του ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων του ΔΣ.