Ευρετήριο Άρθρου

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Άρθρο 4ο
1. Τα μέλη της Λέσχης διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά και επίτιμα.
2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος πρέπει αποδεδειγμένα να έχει υπάρξει μόνιμος  ή ειδικής μονιμότητας ή έφεδρος Αξιωματικός  ή Υπαξιωματικός (Μόνιμος ή Μακράς Θητείας ή Επαγγελματίας Οπλίτης) του Ελληνικού Στρατού ή πολιτικό προσωπικό και να έχει υπηρετήσει με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότητα, στην ΑΣ, σε θέσεις Αεροπορίας Στρατού (συμπεριλαμβανομένου και του 307 ΤΣΥΑΥ) ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.
3. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι ενήλικα μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών μετά από γραπτή πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι και όσοι υπηρέτησαν, ή συνεργάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο με την ΑΣ, αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των τακτικών μελών, μετά από γραπτή πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
4. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
5. Για να γίνει κάποιος μέλος της Λέσχης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και να υποβάλει αίτηση εγγραφής, η οποία τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, το θέμα παραπέμπεται σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών για την τελική επικύρωση ή όχι. Λόγοι απόρριψης της αίτησης εγγραφής θεωρούνται η αντιτιθέμενη συμπεριφορά προς τη συναδελφική αλληλεγγύη και τους σκοπούς της Λέσχης.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, διαγράφονται της Λέσχης μέλη τα οποία θα προβούν σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς της ή θα επιδείξουν διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους σαν μέλη.  Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από τρία,  ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία της Λέσχης προκειμένου να συζητηθεί, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης.
7. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί οποτεδήποτε αφού πρώτα καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους και υποβάλει σχετική αίτηση στην Λέσχη.
8. Κάθε τακτικό και μη τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει εφάπαξ σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσό των τριάντα (30) Ευρώ και ετήσια συνδρομή επίσης τριάντα (30) Ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας της Λέσχης.  Για τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή ενός έτους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  Επίσης, όσα τακτικά μέλη, δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις της Λέσχης.
9. Η σύζυγος ή το μεγαλύτερο τέκνο των τακτικών μελών που έχουν αποβιώσει καθίστανται τιμής ένεκεν μη τακτικά μέλη της Λέσχης και απαλλάσσονται της  καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
10. Ένα μέλος της οικογένειας θανόντος ή πεσόντος εν υπηρεσία στελέχους της ΑΣ (μετά από πρόταση του ΔΣ της Λέσχης, αποδοχή από την οικογένεια και τελικά την έγκριση του ΔΣ), καθίσταται τιμής ένεκεν μη τακτικό μέλος της Λέσχης και απαλλάσσεται της καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
11. Με απόφαση του ΔΣ της Λέσχης, κατόπιν πρότασης πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στη Λέσχη, στην Αεροπορία Στρατού, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Έθνος γενικότερα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.