Ευρετήριο Άρθρου

ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 20ο
1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Λέσχης και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που υπογράφουν, ο ίδιος και ο Πρόεδρος. Τηρεί τα έντυπα και βιβλία για την καλή διαχείριση της Λέσχης και δίνει λόγο στο ΔΣ. Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.
2. Συντάσσει τον Ισολογισμό-Απολογισμό και Προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους θέτει υπόψη του ΔΣ και τους παρουσιάζει για έγκριση στη τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  Κάθε τρίμηνο συντάσσει συνοπτική κατάσταση των οικονομικών και την θέτει υπόψη του ΔΣ για ενημέρωση.
3. Το χρηματικό απόθεμα της Λέσχης τηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα. Ο Ταμίας ή ο Πρόεδρος εκτελούν αναλήψεις για ποσά μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ ή καταθέσεις που αφορούν τη Λέσχη. Για τις τρέχουσες ανάγκες της Λέσχης, ο Ταμίας επιτρέπεται να κρατά εκτός του τραπεζικού λογαριασμού ποσόν μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ.
4. Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο ταμίας, αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.