Ευρετήριο Άρθρου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
1. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο δεκατέσσερα (14) για το Δ.Σ.    
2. Μετά την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την Ε.Ε. και η Έκθεση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.
4. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του ταμία της Λέσχης, τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.  Η Έκθεση του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.