Ευρετήριο Άρθρου

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο
1.  Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
2. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα είκοσι πέντε (25) μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε και για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 1 Μαρτίου 2015

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Βασίλειος  Νικολόπουλος                      Αναστάσιος Παρασκευόπουλος