Ευρετήριο Άρθρου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 19ο
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά του ΔΣ τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών και τηρεί το μητρώο και λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας της Λέσχης, διεξάγει την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της Λέσχης. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από αυτό.