Ευρετήριο Άρθρου

ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 5ο
Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 ποσά, από δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, σαν πόροι της Λέσχης θεωρούνται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κάθε είδους άλλα έσοδα που προέρχονται από νόμιμη πηγή, οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και η απόδοση της τυχόν περιουσίας της. Επίσης τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κλπ.