Ευρετήριο Άρθρου

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 6ο
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η Λέσχη απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν σοβαρή και σημαντική οικονομική ή υλική βοήθεια και υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών της.
Οι τιμητικές  αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ονομάζονται:
    α. Δωρητής εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 50πλάσιο του ποσού εγγραφής ή
    β. Μεγάλος Δωρητής εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 100πλάσιο του ποσού εγγραφής.
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ ανάλογα με την γενικότερη οικονομική κατάσταση.