Ευρετήριο Άρθρου

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 21ο
1. Τα μέλη του ΔΣ βοηθούν τον πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών της Λέσχης. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως οργάνωση εκδηλώσεων, τήρηση  βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ.
2. Με απόφαση του ΔΣ ανατίθενται σε ένα Μέλος τα καθήκοντα του  Υπευθύνου επί των Δημοσίων Σχέσεων που ευθύνεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη αρίστων σχέσεων και δεσμών μετά των άλλων ομοειδών Σωματείων (Όπλων/Σωμάτων, Τάξεων, Λεσχών κλπ), ως και κάθε Δημοσίας ή Περιφερειακής/Δημοτικής ή Εκκλησιαστικής αρχής. Επίσης μετά των συναφών ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, ως και λοιπών ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής οργανώσεως των υπό της ΛΕΣΧΗΣ οργανουμένων εορτών, διαλέξεων, πνευματικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και λοιπών εκδηλώσεων. Μεριμνά, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, για την αγορά δώρων, αναμνηστικών κ.α., αποδίδοντας λογαριασμό στον Ταμία. Τηρεί βιβλίο επιδόσεως αναμνηστικών. Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις και ανταλλαγή ευχών με τους Φορείς που συνεργάζεται ή επικοινωνεί η ΛΕΣΧΗ.