Ευρετήριο Άρθρου

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Άρθρο 7ο
1. Τα όργανα της Λέσχης είναι:
    α. Η Γενική Συνέλευση των μελών,
    β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
    γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
2. Κάθε όργανο της Λέσχης τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.
3. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.