Ευρετήριο Άρθρου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 24ο
1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Λέσχης γίνονται με πρόταση του ΔΣ, ή του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου προς την ΓΣ. 2. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία, τουλάχιστο του1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των παρόντων μελών.
3. Οριστική διάλυση της Λέσχης επέρχεται αυτοδικαίως, εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
4. Σε περίπτωση διάλυσης, ορίζεται από τη ΓΣ  τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία της Λέσχης δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη της, αλλά περιέρχεται, με απόφαση της ΓΣ, κατά προτίμηση στον ΕΚΟΕΜΣ ή σε νομικό πρόσωπο για την προστασία των παιδιών πχ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ή σε άλλη Στρατιωτική αρχή.